هزینه های اسپانسری


هزینه های اسپانسری خصوصی پناهندگان با توجه به تعداد افراد خانواده مشخص می شود.

Sponsorship Cost