هزینه های اسپانسری

خانواده چهار نفره یک زوج و دو فرزند زیر 21 سال - 43,000 دلار کانادا

  • 12 ماه حقوق به مبلغ 2٬275 دلار (12 * 2٬275 = 27٬300)
  • یک بار کمک هزینه شروع زندگی به مبلغ 8٬500 دلار (27300٫00 + 8٬500 = 35٬800)
  • 34 ماه هزینه های جانبی و اجرایی سازمان به مبلغ 211.77 دلار (35٬800 + 7٬200 = 43٬000)
  • سازمان مبلغ 10٬775 دلار در ابتدای ورود به شخص اسپانسر شده پرداخت خواهد کرد 2٬275 دلار ماه اول و 8٬500 دلار کمک هزینه شروع زندگی
  • سازمان در یازده ماه بعد ماهیانه مبلغ 2٬275 دلار به شخص اسپانسر شده پرداخت خواهد کرد
  • در کل سازمان مبلغ 35٬800 دلار در یک سال اول زندگی فرد اسپانسر شده به او پرداخت خواهد کرد