خانواده سه نفره یک زوج و یک فرزند زیر 21 سال - 38,000 دلار کانادا

هزینه های اسپانسری

  • 12 ماه حقوق به مبلغ 2٬000 دلار (12 * 2٬000 = 24٬000)
  • یک بار کمک هزینه شروع زندگی به مبلغ 6٬800 دلار (24000٫00 + 6٬800 = 30٬800)
  • 34 ماه هزینه های جانبی و اجرایی سازمان به مبلغ 211.77 دلار (30٬800 + 7٬200 = 38٬000)
  • سازمان مبلغ 8٬800 دلار در ابتدای ورود به شخص اسپانسر شده پرداخت خواهد کرد 2٬000 دلار ماه اول و 6٬800 دلار کمک هزینه شروع زندگی
  • سازمان در یازده ماه بعد ماهیانه مبلغ 2٬000 دلار به شخص اسپانسر شده پرداخت خواهد کرد
  • در کل سازمان مبلغ 30٬800 دلار در یک سال اول زندگی فرد اسپانسر شده به او پرداخت خواهد کرد