هزینه های اسپانسری

خانواده یک نفره - 25,000 دلار کانادا

  • 12 ماه حقوق به مبلغ 1٬200 دلار (12 * 1٬200 = 14٬400)
  • یک بار کمک هزینه شروع زندگی به مبلغ 3٬400 دلار (14400٫00 + 3٬400 = 17٬800)
  • 34 ماه هزینه های جانبی و اجرایی سازمان به مبلغ 211.77 دلار (17٬800 + 7٬200 = 25٬000)
  • سازمان مبلغ 4٬600 دلار در ابتدای ورود به شخص اسپانسر شده پرداخت خواهد کرد 1٬200 دلار ماه اول و 3٬400 دلار کمک هزینه شروع زندگی
  • سازمان در یازده ماه بعد ماهیانه مبلغ 1٬200 دلار به شخص اسپانسر شده پرداخت خواهد کرد
  • در کل سازمان مبلغ 17٬800 دلار در یک سال اول زندگی فرد اسپانسر شده به او پرداخت خواهد کرد