هزینه های اسپانسری

خانواده شش نفره یک زوج و چهار فرزند زیر 21 سال - 48,000 دلار کانادا

  • 12 ماه حقوق به مبلغ 2٬525 دلار (12 * 2٬525 = 30٬300)
  • یک بار کمک هزینه شروع زندگی به مبلغ 10٬500 دلار (30300٫00 + 10٬500 = 40٬800)
  • 34 ماه هزینه های جانبی و اجرایی سازمان به مبلغ 211.77 دلار (40٬800 + 7٬200 = 48٬000)
  • سازمان مبلغ 13٬025 دلار در ابتدای ورود به شخص اسپانسر شده پرداخت خواهد کرد 2٬525 دلار ماه اول و 10٬500 دلار کمک هزینه شروع زندگی
  • سازمان در یازده ماه بعد ماهیانه مبلغ 2٬525 دلار به شخص اسپانسر شده پرداخت خواهد کرد
  • در کل سازمان مبلغ 40٬800 دلار در یک سال اول زندگی فرد اسپانسر شده به او پرداخت خواهد کرد