خانواده پنج نفره یک زوج و سه فرزند زیر 21 سال - 45,500 دلار کانادا

هزینه های اسپانسری

  • 12 ماه حقوق به مبلغ 2٬400 دلار (12 * 2٬400 = 28٬800)
  • یک بار کمک هزینه شروع زندگی به مبلغ 9٬500 دلار (28800٫00 + 9٬500 = 38٬300)
  • 34 ماه هزینه های جانبی و اجرایی سازمان به مبلغ 211.77 دلار (38٬300 + 7٬200 = 45٬500)
  • سازمان مبلغ 11٬900 دلار در ابتدای ورود به شخص اسپانسر شده پرداخت خواهد کرد 2٬400 دلار ماه اول و 9٬500 دلار کمک هزینه شروع زندگی
  • سازمان در یازده ماه بعد ماهیانه مبلغ 2٬400 دلار به شخص اسپانسر شده پرداخت خواهد کرد
  • در کل سازمان مبلغ 38٬300 دلار در یک سال اول زندگی فرد اسپانسر شده به او پرداخت خواهد کرد