خانواده دو نفره - 35,000 دلار کانادا

هزینه های اسپانسری

  • 12 ماه حقوق به مبلغ 1٬842 دلار (12 * 1٬842 = 22٬104)
  • یک بار کمک هزینه شروع زندگی به مبلغ 5٬696 دلار (22104٫00 + 5٬696 = 27٬800)
  • 34 ماه هزینه های جانبی و اجرایی سازمان به مبلغ 211.77 دلار (27٬800 + 7٬200 = 35٬000)
  • سازمان مبلغ 7٬538 دلار در ابتدای ورود به شخص اسپانسر شده پرداخت خواهد کرد 1٬842 دلار ماه اول و 5٬696 دلار کمک هزینه شروع زندگی
  • سازمان در یازده ماه بعد ماهیانه مبلغ 1٬842 دلار به شخص اسپانسر شده پرداخت خواهد کرد
  • در کل سازمان مبلغ 27٬800 دلار در یک سال اول زندگی فرد اسپانسر شده به او پرداخت خواهد کرد